Algemene voorwaarden

Inleiding

GymBites zet zich in om verantwoord eten en gezond bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. Met een paar klikken bestel jij je maaltijden, die wij vervolgens vers bereiden en ook nog eens bij jou thuis komen brengen!

Bij deze diensten horen voorwaarden. Voorwaarden die de kaders beschrijven waarbinnen wij ons uiterste best doen om iedereen blij te maken met een gezonde maaltijd. Tenzij anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst tussen GymBites en Consumenten met betrekking tot Diensten. Indien tussen GymBites en Consument afspraken gemaakt worden die afwijken van de onderliggende voorwaarden, prevaleren die afwijkende afspraken, mits deze afspraken schriftelijk zijn gemaakt.

Verder is jouw privacy een topprioriteit voor GymBites. In onze privacyverklaring maken wij inzichtelijk welke gegevens we om welke reden verwerken, en wat jouw rechten zijn. De privacyverklaring vind je op onze website.

Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan klaar om je te helpen!

 

 

Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam:                         GymBites

Zetel:                                          Friesestraatweg 143-02, 9743 AA GRONINGEN

KvK-nummer:                           78529662

Btw-identificatienummer:   NL003342707B66

E-mail:                                        hello@gymbites.shop

Telefoon:                                   + 31 6 373 441 76

 

Inhoudsopgave

Artikel

 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Levering

Artikel 6 – Conformiteit

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Artikel 9 – Herroeping en ontbinding

Artikel 10 – Slotbepalingen

Artikel 1 Definities
 • In de onderliggende Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, hebben de navolgende begrippen (te herkennen aan het gebruik van een hoofdletter) de hieronder omschreven betekenis:

Consument: de (rechts)persoon die een Overeenkomst voor Diensten sluit of heeft gesloten met GymBites.

Dag: kalenderdag.

Diensten: de bereiding en levering van maaltijden door GymBites, dan wel door één of meer door haar ingehuurde derde(n).

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Consument en GymBites met betrekking tot Diensten, ongeacht de vorm of wijze van totstandkoming daarvan.

Artikel 2 Toepasselijkheid
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Consument en GymBites. Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn direct en onvoorwaardelijk van toepassing.
 • Op de Overeenkomst zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing dan de onderliggende; andere algemene voorwaarden worden door GymBites uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover er in afwijking van de vorige volzin andere algemene voorwaarden van toepassing zijn – hetgeen niet het geval is zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van GymBites – prevaleren de Algemene Voorwaarden van GymBites.
 • De bepalingen in de Overeenkomst prevaleren bij eventuele frictie boven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.
Artikel 3 Het aanbod
 • Het aanbod omvat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Diensten, waarbij eventuele afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden maaltijden vormen. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Indien bij het doen van een aanbod door GymBites sprake is van een kennelijke omissie, zoals een onbillijke prijs, geldt dat GymBites hier niet aan gebonden kan worden en dat Consument hier geen rechten aan kan ontlenen.
 • Ieder aanbod richt zich op eindverbruikers in Drachten en Groningen en omstreken (< 30 km). De maaltijden zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Derhalve worden enkel bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
 • De bij het aanbod genoemde prijs is inclusief alle belastingen, maar exclusief eventuele bezorgkosten.
Artikel 4 De Overeenkomst
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Consument. Indien deze aanvaarding langs elektronische weg heeft plaatsgevonden – hetgeen het geval is wanneer Consument op de knop ‘Nu Bestellen’ klikt – bevestigt GymBites onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding en daarmee de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Alle informatie die Consument aan GymBites verstrekt, waaronder die tijdens het bestelproces, dient actueel en waarheidsgetrouw te zijn. Indien de informatie incorrect is, is GymBites niet verantwoordelijk voor eventuele schade die daardoor ontstaat.
Artikel 5 Levering
 • De maaltijden worden kort na preparatie gekoeld, en blijven vervolgens zo lang mogelijk gekoeld om kwaliteit te borgen.
 • Levering van de maaltijden vindt plaats door bezorging op het door Consument in het bestelproces opgegeven adres binnen een afgesproken tijdvenster. Indien Consument een onjuist adres heeft opgevoerd, komt de eventueel als gevolg hiervan geleden schade, voor zijn eigen rekening en risico.
 • Consument is verplicht ervoor te zorgen dat bezorging van de maaltijden op het door hem opgegeven adres en binnen het afgesproken tijdsvenster mogelijk is. Indien bezorging op het gegeven adres binnen het afgesproken verkoopvenster niet mogelijk is, is Consument in gebreke voor wat betreft de acceptatie; eventuele kosten en schade komen alsdan voor rekening en risico van Consument, zonder dat dit afbreuk doet aan diens betalingsplicht.
 • In afwijking van de vorige leden van dit artikel, vindt levering direct plaats door de maaltijd(en) op een vóór de totstandkoming van de overeenkomst door GymBites bepaald centraal punt, indien Consument dit vóór de totstandkoming van de overeenkomst aangeeft.
 • In geval van levering overeenkomstig het vorige lid wordt de maaltijd tot drie (3) Dagen na de afgesproken leveringsdatum gekoeld bewaard. Indien de Consument nalaat de maaltijd binnen drie (3) Dagen na levering af te halen, is hij in gebreke voor wat betreft de acceptatie. Eventuele kosten en schade komen dan voor risico van Consument, zonder dat dit afbreuk doet aan diens betalingsverplichting.
Artikel 6 Conformiteit
 • GymBites neemt iedere redelijkerwijs te vergen maatregel om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de Diensten zo hoog mogelijk is.
 • GymBites bereidt iedere maaltijd vers voor. Hieraan is inherent dat de smaak zeer sporadisch anders is dan Consument wellicht gewend is. Dit enkele feit maakt niet dat sprake is van non-conformiteit.
 • In ieder geval draagt GymBites ervoor zorg dat de Diensten voldoen aan het aanbod en de op basis hiervan gesloten Overeenkomst.
 • De op de bakjes genoemde macro’s zijn een zo nauwkeurig mogelijke schatting, die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt. Omdat alle maaltijden vers bereid worden, kunnen de daadwerkelijke macro’s tot maximaal 15 % afwijken, zonder dat dit afdoet aan de conformiteit.
Artikel 7 Betaling
 • De vorderingen van GymBites zijn direct opeisbaar. Betaling in termijnen is niet mogelijk; Consument is verplicht eenmalig en volledig te betalen.
 • Consument kan enkel gebruik maken van de bij bestelling aangeboden en vervolgens overeengekomen betaalwijze(n).
 • Consument is verplicht om uiterlijk binnen veertien (14) Dagen na de Dag waarop levering is overeengekomen, zorg te dragen voor betaling.
 • Indien betaling binnen de overeengekomen termijn uitblijft, houdt GymBites zich het recht voor om haar verplichting tot nakoming op te schorten, tot het moment waarop Consument volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft.
 • Ingeval volledige betaling uitblijft binnen de in artikel 7.3 bedoelde termijn, behoudt GymBites zich het recht voor alle (juridische) stappen te zetten die zij daarvoor nodig acht. Eventuele schade wordt, voor zover wettelijk toegestaan, in voorkomend geval geheel en al op Consument verhaald.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
 • GymBites is nimmer aansprakelijk voor schade die Consument leidt indien Consument niet overeenkomstig de door GymBites gegeven aanwijzingen en waarschuwingen handelt.
 • GymBites is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van Consument die het gevolg is van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van GymBites (overmacht), zoals ziekte, transportproblemen of molest.
 • GymBites is slechts aansprakelijk voor door Consument geleden zaak- en/of letselschade indien GymBites ten aanzien van het ontstaan van die schade opzet of grove schuld kan worden verweten. In voorkomend geval is voor vergoeding in aanmerking komende schade beperkt tot het bedrag waartegen GymBites verzekerd is, dan wel verzekerd had moeten zijn. Indien van opzet of grove schuld geen sprake is, vrijwaart Consument GymBites van iedere aansprakelijkheid voor de door hem geleden schade, ongeacht de aard er de ernst daarvan.
 • GymBites is niet aansprakelijk voor fouten van door haar ingehuurde derden, die direct of indirect leiden tot schade aan de zijde van Consument.
 • Aansprakelijkheid van GymBites voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera is, tenzij dit wettelijk verboden is, uitgesloten.
Artikel 9 Herroepping en ontbinding
 • In verband met de bederfelijkheid van de versbereide maaltijden, heeft Consument niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Artikel 6:230p sub f onder (2) BW is van toepassing.
 • GymBites heeft het recht de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien het door Consument bestelde niet beschikbaar is. Indien Consument in voorkomend geval reeds betaald heeft, draagt GymBites binnen 30 Dagen zorg voor terugbetaling.
Artikel 10 Slotbepalingen
 • Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of overige tussen GymBites en Consument gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Groningen, edoch niet vóórdat partijen getracht hebben het tussen hen gerezen geschil in onderling overleg (minnelijk) op te lossen.
 • Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden in stand blijven. Alsdan treden partijen in overleg teneinde de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen voor een rechtmatige bepaling die naar aard zo nauw mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.
 • Wanneer discussie ontstaat over de uitleg van een bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wordt deze taalkundig en objectief uitgelegd.