Privacyverklaring GymBItes

Inleiding

Jouw privacy staat bij GymBites hoog in het vaandel. De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, worden enkel en alleen verwerkt om jou te voorzien van verse en gezonde sportmaaltijden. Vanzelfsprekend houden wij ons daarbij aan geldende wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij in dat kader verwerken, hoe we omgaan met die persoonsgegevens en wat jouw rechten zijn. Heb je vragen over de inhoud van deze privacyverklaring, of over jouw privacy in het algemeen? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De werkweringsverantwoordelijke (in deze privacyverklaring ook ‘wij’ genoemd) is:

Handelsnaam:                         GymBites

Zetel:                                          Friesestraatweg 143-02, 9743 AA GRONINGEN

KvK-nummer:                           78529662

Btw-identificatienummer:   NL003342707B66

E-mail:                                        hello@gymbites.shop

Telefoon:                                   + 31 6 373 441 76

GymBItes is niet verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. GymBites heeft dan ook geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Natuurlijk kun je desondanks altijd vragen aan ons stellen over je privacy. Dit kan per e-mail, waarbij je gebruik maakt van bovenstaand e-mailadres.

Persoonsgegevens

In het algemeen verwerkt GymBites de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres; en
 • Bankrekeningnummer

Verder kan het zijn dat wij persoonsgegevens verwerken doordat jij deze ongevraagd en actief aan ons verstrekt – bijvoorbeeld per mail of telefonisch. Indien en voor zover dit het geval is worden deze persoonsgegevens onverwijld door GymBites vernietigd.

Tot slot hebben wij op geen enkele wijze de intentie om gevoelige of bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Indien dit onverhoopt toch gebeurt zorgt GymBites, voor zover dit van haar gevergd kan worden, voor onverwijlde vernietiging van deze persoonsgegevens.

Verwerkingsdoel en verwerkingsgrondslag

 

Uitvoering overeenkomst

Op het moment dat jij als klant een overeenkomst sluit met GymBites, verstrek jij de bovengenoemde gegevens. In het kader van deze overeenkomst verwerken wij de persoonsgegevens met het enkele doel om aan de juiste persoon op het juiste moment de bestelde maaltijden te leveren. Het bankrekeningnummer wordt bij betaling verwerkt. Zonder al deze gegevens is het niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren. Tegelijkertijd verwerken wij niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor dit doel. De verwerkingsgrondslag op dit onderdeel ligt in artikel 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Overige diensten

Indien en voor zover u hier toestemming voor verleent, worden uw persoonsgegevens voorts verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en
 • Het analyseren van jouw (bestel)gedrag op de website van GymBites om hiermee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het doen van aanbiedingen in het verlengde van voeding en beweging.

De verwerkingsgrondslag op dit onderdeel ligt in artikel 6 lid 1 onder a van de AVG (toestemming). De verleende toestemming kan te allen tijde door jou ingetrokken worden. In voorkomend geval wordt de gegevensverwerking onverwijld gestaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien en voor zover dit nodig is voor (i) uitvoering van de overeenkomst of (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als dit wettelijk verplicht is stellen wij je onverwijld op de hoogte van het delen van jouw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

GymBites bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de eerdergenoemde verwerkingsdoeleinden te realiseren. Voor alle persoonsgegevens geldt dat deze maximaal 12 maanden bewaard worden, te rekenen vanaf ons laatste contact of het intrekken van toestemming zoals hierboven bedoeld.

Beveiliging

GymBites neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

 • De persoonsgegevens zijn enkel en alleen raadpleegbaar na het invoeren van één of meerdere wachtwoorden;
 • Onze medewerkers krijgen alleen de persoonsgegevens te zien die nodig zijn om jou te helpen;
 • De systemen waarmee GymBites werkt zijn behoorlijk beveiligd met bijvoorbeeld virusscanners; en
 • De systemen waarmee wij werken worden constant gemonitord op eventuele beveiligingsrisico’s. Bij signalering van risico’s wordt passend ingegrepen.

 Heb jij het idee dat er ondanks deze maatregelen aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact met ons op via hello@gymbites.shop.

Jouw rechten

GymBItes respecteert jouw rechten. Hieronder lees je welke rechten jij precies hebt. Heb je vragen over deze rechten, of wil je gebruik maken van deze rechten? Neem dan contact op met ons via hello@gymbites.shop. Wij nemen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, contact met je op om je verder te helpen.

Om zeker te weten dat jij degene bent met wie wij te maken hebben, kan het zijn dat wij je vragen om een kopie van je legitimatiebewijs te maken. Maak in deze kopie je pasfoto, machine readable zone (de tekst onderaan het legitimatiebewijs), documentnummer en vooral Burgerservicenummer onleesbaar. Zo kunnen wij jouw privacy optimaal borgen.

Recht op inzage en rectificatie

Je hebt het recht om je persoonsgegevens overeenkomstig art. 15 AVG in te zien. Daarnaast heb je het recht om ons te wijzen persoonsgegevens die niet juist zijn, en persoonsgegevens die geactualiseerd moeten worden (artikel 16 AVG).

Recht op beperking van de verwerking

Indien jij van mening bent dat één of meer van de in art. 18 lid 1 sub a t/m d genoemde situaties zich voordoet, kunt je ons hierop wijzen. Als dat inderdaad het geval is beperken wij de verwerking overeenkomstig art. 18 AVG onverwijld, tenzij een in lid 2 van voornoemd artikel beschreven situatie zich voordoet.

Recht op vergetelheid

Hierboven beschreven wij al hoe lang wij je persoonsgegevens maximaal bewaren. Los van die bewaartermijn kan jij mogelijk een beroep doen op het recht van vergetelheid. Dit kan als sprake is van een situatie zoals omschreven in art. 17 lid 1 AVG. In voorkomend geval kun je contact opnemen om een beroep te doen op dit recht, waarna wij de persoonsgegevens onverwijld vernietigen.

Recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerkt hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op bezwaar

Soms heb je het recht om bezwaar aan te tekenen tegen gegevensverwerking (art. 21 AVG). Dat kan bij het ongewenst ontvangen van reclamepost van GymBItes of vanwege jouw specifieke situatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

GymBItes neemt geen op uitsluitend geautomatiseerde verwerking gebaseerde individuele besluiten die rechtsgevolgen voor jou hebben, of jou anderszins in aanzienlijke maatregelen treffen. Ook is er altijd sprake van menselijke tussenkomst bij verwerking van de persoonsgegevens.

Klachtrecht

GymBItes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.